یکی از واقعیتهای مشهود در غرب ایران این است که استان کم جمعیت  ایلام ترکیبی از اقوام لُر و کرد می باشد.اقوامی که در قیاس با سایر اقوام ایرانی هم بیشترین ارتباط و هم اشتراک فرهنگی را دارا هستند ولی این ارتباطات و اشتراکات را نمی توان شاهدی برای انکار هویت یکی از آنها دانست، چرا که در عین این اشتراکات هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را نیز دارا می باشند.حال اینکه کی کرد است و کی لُر در حوصله بحث ما نمی گنجد فقط همین را باید ذکر کنم که بسیاری از نویسندگان کُرد(سورانی و کرمانج) مردمان ساکن کرمانشاهان و مناطق همجوار نظیر ایلام را لُر و گویشهای آنها  را در دسته گویشهای لُری که خود یکی از چهار دسته اصلی گویشهای کردی محسوب می شود، قرار داده اند.البته اعتبار این دسته بندی جای بحث فراوان دارد که در حوصله این بحث نمی گنجد.

همانطور که ذکر شده در حال حاضر در ایلام کنونی دو هویت قومی لُر و کرد قابل تشخیص است که سالیان سال در کناریکدیگر روزگار گذرانده اند.حال با توجه به اشاعه هویت طلبی قومی که یکی از مشخصه های عصر حاضر خصوصاً در خاور میانه است  مرزبندی این دو قوم در ایلام در حال برجسته شدن است،حرکتی که در سه دهه اخیر بسیار سرعت داشته است.متاسفانه به دلیل عدم بالندگی نوع انساندر برخورد با تفاوتها و گوناگونی ها، در این منطقه نیز مثل سایر مناطق دنیا در این خصوص ما شاهد افراطها ،تفریط ها ، خشونت ها و زیاده خواهی ها هستیم.در این نبرد فرهنگی پیروزی بیشتر از آن کردها بوده است.نبردی که نابرابر است چون از یک طرف سابقه هویت طلبی کردها،البته نه کردهای ایلام بلکه کردهای شمالی تر(کردستان، مهاباد ،عراق و ترکیه)  طولانی تر بوده که همین روی معادلات قومی کنونی ایلام تاثیر فراوان گذاشته  و از طرف دیگر کردها  ایلام از حمایت فرهنگی و رسانه ای کردهای خارج از مرز ایران قرار دارند ولی لُرها از این امتیاز محروم هستند.البته به این نابرابری باید امتیاز برخورداری کردها از مرکز استان را هم اضافه کرد. به هرحال همه این عوامل باعث شده است که ما شاهد بروز یک استحاله فرهنگی در بین جامعه لُرتباران ایلام باشیم.لُرتبارانی که روزی حائز اکثریت بوده و فرهنگشان  تسلط  نسبی داشته است.

در این بین شیوه های مورد استفاده برای این استحاله و انکار هویت قومی لُرتباران آمیزه ای از تحقیر،سفسطه و حیله گری است.در تحقیر به دلیل نابرابری امکانات و نیز تحت تاثیر جو مسموم بافت فرهنگی ایران بر علیه  قوم لُر،کردها با ناچیز شمردن هویت لُرتباران قصد ترغیب آنان به کنار گذاشتن هوبت قومی آبا و اجدادی و اخذ هویت جدید یعنی کردی  را دارند.در این خصوص موفقیتهای زیادی برای کردها به دست آمده است به طوری که یکی از لرتباران دره شهری که متعلق به ایل بزرگ و اصیل زینی وند است  در کنار نام خانوادگی خود یعنی زینی وند  نام مجهول "کُرد ایلامی" را قید می کند.البته نیاز به یادآوری است که در بین خود کردهای ایلام هم در این خصوص  ما شاهد استحاله  تباری ،فرهنگی و گویشی هستیم به شکلی که بعضی ازآنها نیز برای اثبات کرد بودن خود ریشه ایل خود را به زور به کردستان عراق نسبت داده و یا در یک دهه اخیر ما شاهد استفاده آنها از واژه های کردی سورانی  برای اثبات کرد بودن آنها هستیم.

و اما در مورد سفسطه گری و تناقض گویی  مقدمتاً باید گفت که لُرتباران ایلام خصوصاً لُرهای ساکن در حوزه شمالی ایلام را می توان به دودسته تقسیم کرد دسته اول کسانی هستند که در این نبرد نابرابر و فضای مسموم توانسته اند گویش و زبان لُری خود را حفظ کنند نظیر شوهانها،و دسته دوم ایلات و طوایفی هستند که با اینکه تبار کاملا لُری دارند ولی تغییر گویش داده و به زبان کردی تکلم می کنند نظیر رشنوادی ها،حیدریها، پیریایی ها که ساکن شهر ایلامند و نیز تیره های گلان،کناری وند،کوگر،گراوند ی، و  باولگ  ایل ملکشاهی که لُر هستند.البته به این تعداد بعضی از شوهانها که  به شهر ایلام  مهاجرت کرده اند را نیز باید افزود.حال بعضی از کردهای افراطی در برخورد با دسته اول یعنی لُرهایی که زبان و گویش خود را حفظ کرده اند به دو شکل برخورد میکنند یا با تبار سازی جعلی ریشه طوایف آنها را کرد دانسته و زبان لُری آنها را عاریتی ترویج می کنند و یا اینکه جهت ترغیب  هویت کردی آنها ،لُرها را هم دسته ای از کردها معرفی مینمایند.همین کردهای افراطی در برخورد با دسته دوم یعنی لُرهایی که تبار لُری کاملاً مشخصی دارند ولی گویششان کردی است با تاکید بر اینکه زبان مهمترین نشانه هویت است آنها را کرد معرفی می کنند . ناگفته پیدا است که در هنگام تعرض و تنش با افراد این دسته از لُرها با یادآوری تباری لُری آنها سعی در غیراصیل جلوه دادن و تحقیر آنها دارند.

نتیجه اینکه در ایلام افراط گرایان برای تحمیل هویت خود به سایرین ابایی از پناه بردن به تناقض نداشته و هر جا به مصلحتشان باشد بر زبان و هر جا  مناسب ببینند به تبار سازی جعلی و تاکید زدایی از زبان به عنوان عامل هویت بخش قومی دست می زنند.این کار آنها هم نشانگر پذیرش خالصانه نیست بلکه دلیلش مسلط کردن فرهنگ خود است.لُرتباران ایلام باید به برادران کرد خود با احترام و البته یاد آوری حفظ حریمها و حرمتها برخورد کرده و به آنها  یادآور باشند که زندگی مسالمت آمیز آنها در کنار یکدیگر نیازمند کنارگذاشتن زیادخواهی ها و احترام به هویت قومی لُرتباران است.ما لُرتباران ایلام نباید اجازه دهیم اینچنین ما را به سخره گرفته و بازیچه قرار دهند.ما لُرتباران فرزندان آریو برزن ها ،کریم خان ها،رئیسعلی ها ،علیمردان خانها ی فیلی و سردار اسعدها هستیم و باید با توسل بر پیشینه پربار و غنی خود  از هویت  پر افتخار لُری خود و همه لُرتباران ایلام حراست و محافظت کنیم و در این راه جسارت و قاطعیت به خرج داده و از چیزی واهمه نداشته باشیم.

تا باد چنین بادا

منبع :شوهان:بزرگترین ایل لُرزبان استان ایلام